EĞİTİM UZMANI SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM UZMANI SERTİFİKA PROGRAMI
EĞİTİM UZMANI (SEVİYE 6)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından ULUSALMESLEK STANDARDI olarak RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKBAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından kabul edilen ve onaylanarak RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN, meslekte gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari tek resmi normdur.


Amaç

 • Eğitim Uzmanı Mesleğinin NİTELİKLİ KİŞİLERTARAFINDAN yürütülmesi ve KALİTENİN arttırılması için sahip olunması  gereken nitelik, bilgi beceri ve yetkinlikleri tanımlamak.
 • Adayların Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından GEÇERLİ ve GÜVENİLİR bir BELGE ile MESLEKİYETERLİLİĞİNİ KANITLAMASINA OLANAK VERMEK ve RESMİ olarak belgelendirmek.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen, teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (BİLGİ, BECERİ, YETKİNLİK ve UZMANLIK) SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarda geçerli TEK RESMİ YETERLİLİK BELGESİDİR. Bu sınavdan başarılı olan kişiler, DEVLET GÜVENCESİ altında MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ elde etmeye hak kazanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKBAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu ONAYLANMIŞ YETKİLENDİRİLMİŞBELGELENDİRME MERKEZİNE başvuru yapmaları gerekmektedir.

YETKİLENDİRİLMİŞBELGELENDİRME KURULUŞU; Avrupa Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu bünyesinde çok taraflı tanıma (MLA) ve karşılıkla tanınma (MRA) anlaşması imzalamış Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

Meslek Tanımı

Eğitim Uzmanı; eğitim faaliyetlerinin planlamasını yapan, eğitim programlarının geliştirilmesini sağlayan ve eğitim sürecini yöneten nitelikli kişidir.

 • Bir kuruluşun eğitim prosedürlerini hazırlayarak eğitim programının ve standartlarının belirlenmesine katkıda bulunur.
 • İnsan kaynaklarıyla entegreli çalışarak bilgi sisteminin eğitim modülünün yönetimini sağlar.
 • Planlanan eğitim faaliyetleri ile ilgili bütçe ve satın alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Eğitim faaliyetlerine yönelik dış kaynaklardan alınacak hizmetleri takip eder.

Eğitim Uzmanı eğitim planlama ve organizasyon çalışmalarını;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine,
 • Çevre koruma önlemlerine,
 • İş süreçlerinin mevzuatına,
 • Kuruluşun prosedürlerine
 • Kuruluşun kalite gerekliliklerine göre uygunluğunu sağlayarak mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerini yürütmek isteyen eğitmenler katılabilir.
Eğitim Uzmanı Sertifika Programı Konu Başlıkları

Bölüm 1-İSG Düzenlemeleri ve Çevre Koruma Uygulamaları Eğitimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Temel Düzenlemeler
 • Acil Durum Önlemlerini Uygulamak
 • Çevre Koruma Uygulamaları  

Bölüm 2-İş Süreçlerinin Yürütümü Eğitimi

 • Süreçlerle ilgili mevzuatın uygulanması      
 • Kalite gerekliliklerinin uygulanması 
 • Kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması   

Bölüm 3-İdari ve Mali İşlemler Eğitimi

 • Bütçe İşlemleri
 • Satın Alma Süreçleri
 • Dokümantasyon ve Bilgi Sistemi

Bölüm 4-Eğitim Faaliyetlerini Planlama Çalışmaları Eğitimi

 • Eğitim İhtiyaç Analiz Uygulamaları  
 • Eğitim Planlaması Yapma      

Bölüm 5-Eğitim Programı Geliştirilmesini Sağlama Eğitimi

 • Eğitim Programı İlkeleri        
 • Eğitim Programı İçeriği Geliştirme   
 • Eğitim Programının Uygulama Sürecini Planlama  
 • Eğitmenlerin Çalışmaları Organizasyonu    
 • Ölçme Değerlendirme Araçlarının Belirlenmesi       

Bölüm 6-Eğitim Sürecinin Yönetilmesi Eğitimi

 • Eğitimler Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek        
 • Eğitim Çalışmalarının Organizasyonu          
 • Eğitim Etkinliği Ölçümü        
 • Kayıt ve raporlama

Bölüm 7-Mesleki Gelişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Eğitimi
2450 TL+%20 KDV ’dir.

EĞİTİM SÜRECİ

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluşmaktadır.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, Eğitim Uzmanı Seviye 6 Ulusal Meslek Standardının tamamını kapsamaktadır.

Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.


EĞİTİME BAŞLAMA

Eğitim Uzmanı Sertifika Programı kesin kayıt işleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabınıza giriş yaparak eğitim paketiniz / dokümanlarınızı görebilir programa başlayabilirsiniz.


EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim Uzmanı Sertifika Program (Eğitim / Sınav) süresi kesin kayıt işlem gününü takip eden 15 gün dür. Katılımcının ek süre talebi sadece mücbir sebep halinin elektronik ortamda mail yolu ile bildirilmesi sonrası CARDCERT ACREDITATION Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile verilebilir.