Entegre Kalite Mühendisliği Programı

Entegre Kalite Mühendisliği Programı

Entegre Kalite Mühendisliği ProgramıKalite mühendisi; firmalara ait olan mal, hizmet ya da süreç kalitesini ölçmek ve belirlemek için mühendislik birimlerinin teknik yöntemlerini kullanıp, planla...

ENTEGRE KALİTE MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİCİLİĞİ / İÇ DENETÇİ PROGRAMI NEDİR?

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle “düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır.

Geçmiş uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müşteri beklentilerini aşacak tasarımların gerçekleştirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite planlama, kontrol, iyileştirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeşitli analiz ve çözüm yöntemleri geliştirilmiş, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiştir.

Uzmanlaşmak isteyenler için sistematik olarak tasarlanmış ve bir bütünlük teşkil eden kalite mühendisliği sertifika programlarına ihtiyaç vardır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da, kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu program ile kalite mühendisliği alanlarında uzmanlaşmaya imkân sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde “değişkenlik”, diğer bir deyişle “düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.


EĞİTİM  PROGRAMIN AMACI

Kalite alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları / kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu eğitim yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

a- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı  bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.

b- Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak. Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların içinde uygulanan standartlara hazır branş sahibi olmak.

c- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda ( Yönetim Sistemleri) planlamak ve yönetmek.

d- Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin iç denetçi yetkisini almak.

e- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

f- Yönetim Sistemleri gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliğini kazanmak.

g- Uluslararası bir meslek…

KİMLER KATILMALI

Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kişiler, 

Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, kalite yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler, 

Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar,

Yönetim Sistemi Standardları hakkında bilgi sahibi olmak, iç tetkik faaliyetlerinde görev almak isteyenler,

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,

Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,

Kalite Sorumlusu, Müdürü olmak isteyenler,

Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler, 

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir. 

Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Uluslararası KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilirsiniz.

ISO 9001 Baş Denetçi eğitim sınavına yönetim sistemleri standardında bilgi ve deneyim sahibi kişiler başvurabilir. Baş Denetçi eğitimi   KYS Baş Denetçi / QMS Lead Auditor olabilmek için eğitim şartıdır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik

Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim

Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Bölüm 4- IS0 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu

Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite

Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

Bölüm 8- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bölüm 9- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


EK STANDARTLAR – SEÇMELİ DERS ( 1 ek ders kredisi seçme hakkı bulunmaktadır ! )

Bölüm Ek 1- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

Bölüm Ek 2- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 4- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi 

Bölüm Ek 5- IATF 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

1450 TL + % 18  KDV = 1711 TL

EĞİTİM SÜRECİ

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluşmaktadır.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir..

Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.


EĞİTİME BAŞLAMA

Entegre Kalite Mühendisliği Eğitim Programı kesin kayıt işleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabınıza giriş yaparak eğitim paketiniz / dökümanlarınızı görebilir programa başlayabilirsiniz.


EĞİTİM SÜRESİ

Entegre Kalite Mühendisliği Sertifika Program (Eğitim / Sınav) süresi kesin kayıt işlem gününü takip eden 15 gün dür. Katılımcının ek süre talebi sadece mücbir sebep halinin elektronik ortamda mail yolu ile bildirilmesi sonrası CARDCERT ACCREDITATION Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile verilebilir.

SINAV SÜRECİ

Sertifika sınavı internet üzerinden ve/veya ıslak imzalı doküman üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır (15 günlük eğitim süresi içerisinde)

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (akıllı telefon, tablet) veya bilgisayar üzerinden katılabilirsiniz.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika ve europasscard almaya hak kazacaktır.

Sınavda başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.


SINAV İTİRAZ

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde itiraz edebilirler.

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. 

İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere elektronik ortamda (accreditation@cardcert.holdings > mail) e posta ile yapılır. 

İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi)iş günü içinde değerlendirilir. 

İnceleme sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir. 

İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır