Koç Sertifika & MYK Performans Sınavına Hazırlık Programı

KOÇ SERTİFİKA ve MYK SINAVA HAZIRLIK PROGRAMI

KOÇ SERTİFİKA ve MYK SINAVA HAZIRLIK PROGRAMI

KOÇ (SEVİYE 6)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından ULUSALMESLEK STANDARDI olarak RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKBAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından kabul edilen ve onaylanarak RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN, meslekte gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari tek resmi normdur.

Amaç

Bu ulusal yeterlilik bireylerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürüten Koçların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak, bireylere mesleğe ilişkin eğitim konusunda rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen, teorik ve performans sınavları ve ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (BİLGİ, BECERİ, YETKİNLİK ve UZMANLIK) SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarda geçerli TEK RESMİ YETERLİLİK BELGESİDİR. Bu sınavdan başarılı olan kişiler, DEVLET GÜVENCESİ altında MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ elde etmeye hak kazanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKBAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik sistemine uygunluğu ONAYLANMIŞ YETKİLENDİRİLMİŞBELGELENDİRME MERKEZİNE başvuru yapmaları gerekmektedir.

YETKİLENDİRİLMİŞBELGELENDİRME KURULUŞU; Avrupa Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu bünyesinde çok taraflı tanıma (MLA) ve karşılıkla tanınma (MRA) anlaşması imzalamış Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

Meslek Tanımı

Koç (Seviye 6) müşterinin hedeflerini belirlemesini, eylem planı oluşturmasını ve eyleme geçmesini sağlayarak ilerleme sürecini izleyen; müşterinin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürüten nitelikli kişidir. Koç (Seviye 6) çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, ilgili yasal süreçler ve kalite gereklilikleri çerçevesinde yürütür, koçluk hizmetleri ile ilgili tanıtım faaliyetleri, sözleşme ve mali prosedürlerin yürütülmesi, iş programının yapılması ve bilgi güvenliğinin sağlanması gibi iş organizasyonu faaliyetlerini gerçekleştirir ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunur.

Koç (Seviye 6) çalışmalarını;

  1. İş Sağlığı ve Güvenliğine,
  2. Çevre Koruma uygulamalarına,
  3. İlgili yasal süreçler ve kalite gerekiliklerine,
  4. Koçluk hizmetleri ile ilgili tanıtım faaliyetlerine,
  5. Sözleşme ve mali prosedürlerin yürütülmesine,
  6. İş programının yapılmasıve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin iş organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler katılabilir.

EĞİTİM ÜCRETİ

2450 TL+%20 KDV ’dir.

EĞİTİM SÜRECİ

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluşmaktadır. Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz. Bu sertifika programı, KOÇ Seviye 6 Ulusal Meslek Standardının tamamını kapsamaktadır. Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

EĞİTİME BAŞLAMA

Koç Sertifika Programı kesin kayıt işleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabınıza giriş yaparak eğitim paketiniz / dokümanlarınızı görebilir programa başlayabilirsiniz.

EĞİTİM SÜRESİ

Koç Sertifika Program (Eğitim / Sınav) süresi kesin kayıt işlem gününü takip eden 15 gün dür. Katılımcının ek süre talebi sadece mücbir sebep halinin elektronik ortamda mail yolu ile bildirilmesi sonrası CARDCERT ACREDITATION Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile verilebilir.